Ông
TRẦN XUÂN HOÀNG
Chủ tịch

Sinh năm 1965.

Ông Trần Xuân Hoàng đã có nhiều năm công tác tại Ngân hàng BIDV và giữ các vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai, Phó Giám đốc BIDV – Sở Giao dịch 2, Giám đốc Ban Tổ chức Cán bộ BIDV, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Ông Hoàng cũng từng là thành viên Hội đồng Quản trị BIC trong giai đoạn từ ngày 09/09/2010 đến 04/11/2013. Ông Trần Xuân Hoàng được Đại hội đồng cổ đông BIC bầu là thành viên HĐQT và được HĐQT BIC bầu là Chủ tịch từ ngày 19/04/2019.


Ông
TRẦN HOÀI AN
Ủy viên

Sinh năm 1968.

Ông Trần Hoài An gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009 và đã từng điều hành xuất sắc các Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định và Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh. Từ 1/4/2013, ông An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh.

Ngày 31/10/2014, Hội đồng Quản trị BIC đã có Quyết định số 189/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Trần Hoài An giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC từ ngày 01/11/2014. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC ngày 20/4/2015, ông Trần Hoài An được Đại hội đồng cổ đông BIC thống nhất bầu cử là thành viên Hội đồng Quản trị BIC. Với nỗ lực chỉ đạo điều hành hoạt động của BIC hoàn thành các chỉ tiêu được HĐQT và ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 3 năm 2014-2017, và nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2017-2022, ngày 31/10/2022, HĐQT BIC đã có quyết định số 126/QĐ-HĐQT bổ nhiệm lại ông Trần Hoài An ở cương vị TGĐ BIC, thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm.


Ông
GOBINATH ARVIND ATHAPPAN
Ủy viên

Sinh năm 1971.

Ông Gobi cũng là Giám đốc khu vực của MS First Capital Insurance Ltd. (trước đây là First Capital hiểm Limited) và là Phó chủ tịch của Công ty bảo hiểm Falcon Limited tại Hồng Kông.

Ông Gobi có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Học viện Công nghệ Massachusetts và bằng cử nhân Kỹ thuật Điện của Đại học Quốc gia Singapore.

Ông Gobi là thành viên Hội đồng Quản trị BIC từ ngày 29/01/2016.



VŨ KIM CHI
Ủy viên

Sinh năm 1976.

Bà Vũ Kim Chi đã có nhiều năm công tác tại BIC và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Trưởng phòng (phụ trách) Phòng Quản lý Nghiệp vụ, Trưởng phòng Kiểm tra Nội bộ, Trưởng phòng Phi Hàng Hải, Phó Trưởng phòng Ban Đầu tư, Giám đốc Ban Phi Hàng hải.

Từ tháng 07/2022, Bà Vũ Kim Chi được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư BIDV.

Bà Vũ Kim Chi tham gia Hội đồng Quản trị BIC từ ngày 04/04/2024.



NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ
Ủy viên

Sinh năm 1978.

Bà Tú gia nhập hệ thống BIDV từ năm 2001 và đã giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng BIDV như: Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp 1 – Chi nhánh Sở Giao dịch BIDV, Giám đốc Phòng Giao dịch 10 – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 BIDV, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 BIDV, Trưởng phòng Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV.

Từ tháng 03/2018, Bà Tú được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ của BIDV.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú tham gia Hội đồng Quản trị BIC từ ngày 24/6/2020.


Ông
NGUYỄN HUY TỰA
Ủy viên

Sinh năm 1957.

Ông Nguyễn Huy Tựa đã có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông Tựa từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng BIDV như: Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Thăng Long, Phó Giám đốc BIDV – Sở Giao dịch I, Giám đốc Ban Quản lý tín dụng, Giám đốc BIDV – Sở Giao dịch III, Thành viên Hội đồng Quản trị BIDV, Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm soát BIDV.

Ông Nguyễn Huy Tựa được bầu là thành viên HĐQT độc lập của BIC từ ngày 19/04/2019.


Ông
ĐẶNG THẾ VINH
Ủy viên

Sinh năm 1956.

Ông Đặng Thế Vinh đã có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm và giữ các vị trí lãnh đạo tại Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, Công ty Liên doanh Bảo hiểm UIC, Tổng Công ty CP Bảo Minh, TCT CP Bảo hiểm Bưu Điện, TCT CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Ông Đặng Thế Vinh được bầu là thành viên HĐQT độc lập của BIC từ ngày 19/04/2019.