Ông
TRẦN XUÂN HOÀNG
Chủ tịch

Sinh ngày 22/10/1965 tại Hải Phòng

Ông Trần Xuân Hoàng đã có nhiều năm công tác tại Ngân hàng BIDV và giữ các vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai, Phó Giám đốc BIDV – Sở Giao dịch 2, Giám đốc Ban Tổ chức Cán bộ BIDV, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Ông Hoàng cũng từng là thành viên Hội đồng Quản trị BIC trong giai đoạn từ ngày 09/09/2010 đến 04/11/2013. Ông Trần Xuân Hoàng được Đại hội đồng cổ đông BIC bầu là thành viên HĐQT và được HĐQT BIC bầu là Chủ tịch từ ngày 19/04/2019.

Ông
RAMASWAMY ATHAPPAN
Phó Chủ tịch

Ông
GOBINATH ARVIND ATHAPPAN
Thành viên

Ông
TRẦN HOÀI AN
Thành viên


PHẠM THỊ VÂN KHÁNH
Thành viên


NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ
Thành viên

Ông
NGUYỄN HUY TỰA
Thành viên

Ông
ĐẶNG THẾ VINH
Thành viên