LẠI NGÂN GIANG
Trưởng ban

Sinh ngày 31/10/1973 

Bà Giang đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Trước khi gia nhập BIC, bà Giang đã từng đảm nhận một số vị trí tại các Doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thị trường như: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. Trong hệ thống BIC, bà Giang đã trải qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Nội bộ; Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán; Phó Giám đốc, Giám đốc Ban Tài chính Kế toán; Kế toán trưởng.

Từ ngày 10/04/2018, bà Lại Ngân Giang được bầu là thành viên Ban Kiểm soát BIC, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông
OSITH RAMANATHAN
Thành viên


LÊ CHI LAN
Thành viên

Ông
ĐỖ VIỆT DŨNG
Thành viên

Ông
WICKNESWARAN RAVISHANKAR
Thành viên