Ông
TRẦN HOÀI AN
Tổng giám đốc

Sinh ngày 05/04/1968

Ông Trần Hoài An đã từng công tác lâu năm trong ngành Hải quan. Ông An gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009 và đã từng điều hành xuất sắc các Công ty Bảo hiểm BIDV Bình Định và Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh. Từ 1/4/2013, ông An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIC, phụ trách phát triển khách hàng khu vực phía Nam, kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh.
Ngày 31/10/2014, Hội đồng Quản trị BIC đã có Quyết định số 189/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Ông Trần Hoài An giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC từ ngày 01/11/2014.

Ông
TRẦN TRUNG TÍNH
Phó Tổng Giám đốc

Ông
VŨ MINH HẢI
Phó Tổng Giám đốc


ĐOÀN THỊ THU HUYỀN
Phó Tổng Giám đốc

Ông
HUỲNH QUỐC VIỆT
Phó Tổng Giám đốc