• 09/04/2010Xem thêm

    Quý I/2010: Lợi nhuận BIC tăng trưởng tốt

    Ngày 09/04/2010, Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) công bố kết quả kinh doanh Quý I/2010. Theo đó, kết thúc 3 tháng đầu năm 2010, tổng doanh thu toàn công ty đạt 118,103 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm 2009. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khá mạnh, đặc biệt là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: tổng lợi nhuận trước thuế là 24,782 tỷ đồng, tăng trưởng 262% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6,864 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư tài chính được duy trì tốt với lợi nhuận đạt 17,704 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2009.

  • 04/02/2010Xem thêm

    BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2009

    Ngày 04/02/2010, BIC công bố kết quả kinh doanh năm 2009 và cho biết đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2009 trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động.