Bảo hiểm tai nạn con người và chăm sóc sức khỏe dành cho người quản lý.

Đối tượng bảo hiểm

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 đến đủ 70 tuổi.
- Là người quản lý tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Người quản lý là người giữ chức vụ quản lý, có quyền ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của tổ chức tại các văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Người được bảo hiểm không bị tổn thương, thương tật cơ thể từ 50% trở lên.
- Người được bảo hiểm không bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.
- Riêng đối với quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, không nhận bảo hiểm những người bị bệnh phong. 

Quyền lợi bảo hiểm

Gói sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người và chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho Người quản lý – BIC Bình An Doanh nghiệp bao gồm 02 lựa chọn:
- Lựa chọn 1: Bảo hiểm Toàn diện Người Quản lý Doanh nghiệp
Bao gồm 02 Quyền lợi bảo hiểm: 
+ Quyền lợi bảo hiểm tai nạn sức khỏe: áp dụng Quy tắc bảo hiểm Tai nạn và sức khỏe con người hành kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-PHH ngày 20/06/2024 của BIC.
+ Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: áp dụng Quy tắc bảo hiểm trọn gói kết hợp tai nạn con người và sức khỏe ban hành kèm theo Quyết định số 2580/QĐ-PHH ngày 05/09/2012 của BIC.
- Lựa chọn 2: Bảo hiểm Tai nạn và sức khỏe Người quản lý Doanh nghiệp 
Chỉ có Quyền lợi bảo hiểm tai nạn sức khỏe: áp dụng Quy tắc bảo hiểm Tai nạn và sức khỏe con người ban hành kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-PHH của Ban PHH ngày 20/06/2024 của BIC.

Quyền lợi bảo hiểm (QLBH)

Phạm vi bảo hiểm

Giới hạn chi trả tối đa/ 01 NĐBH

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TAI NẠN SỨC KHỎE

Quyền lợi bảo hiểm chính (*)1. Tai nạn
- Tử vong/tổn thương, thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
- Biệt tích

10 tỷ đồng

- Tổn thương, thương tật bộ phận vĩnh viễn

03 tỷ đồng

2. Bệnh

Tử vong/tổn thương, thương tật cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh (không bao gồm bệnh đặc biệt, dịch bệnh)

500 triệu đồng

Tử vong/tổn thương, thương tật cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh đặc biệt, dịch bệnh

200 triệu đồng

3. Tử vong không rõ nguyên nhân

200 triệu đồng

Khoản trợ cấp- Nằm viện do Tai nạn

500.000 đồng/ngày

- Trợ cấp trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại

200 triệu đồng, hoặc 60 ngày

- Trợ cấp mai táng phí

5 triệu đồng

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung có phụ phí- Tổn thương, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Bệnh

500 triệu đồng

- Đình công

Mở rộng bảo hiểm nếu tham gia ĐKBS này

- Tham gia các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự
- Phạm vi địa lý được bảo hiểm: Toàn cầu
(*) Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH)/Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) còn hiệu lực, BIC chi trả độc lập theo từng GCNBH nhưng tổng số tiền chi trả cho các GCNBH không vượt quá giới hạn tối đa của các Quyền lợi bảo hiểm chính tại bảng trên.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE

05 gói sức khỏe cao cấp, gồm các QLBH:- Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn

2,1 tỷ đồng/năm

- Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn

21 triệu đồng/năm

- Tử vong do tai nạn

200 triệu đồng

- Tử vong do ốm đau, bệnh tật

100 triệu đồng

- Nha khoa ngoại trú

10 triệu đồng/năm

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline BIC 1900 9456 hoặc đến trực tiếp các PGD BIDV trên toàn quốc, hoặc các Tổ chức tín dụng liên kết với BIC để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.