Người được bảo hiểm

Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi tại ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm. 
BIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với các trường hợp sau mà tại ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm:
- Người bị tổn thương, thương tật cơ thể từ 50% trở lên .
- Người đang bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.

Quyền lợi bảo hiểm và Giới hạn chi trả Bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Giới hạn chi trả BH tối đa/ 1 NĐBH

Quyền lợi bảo hiểm chính (*): 

Tử vong/tổn thương, thương tật cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, biệt tích

10 tỷ đồng

Tổn thương, thương tật cơ thể bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

03 tỷ đồng

Tử vong/tổn thương, thương tật cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh (không bao gồm bệnh đặc biệt, dịch bệnh)

500 triệu đồng

Tử vong/tổn thương, thương tật cơ thể toàn bộ vĩnh viễn do bệnh đặc biệt, dịch bệnh

200 triệu đồng

Tử vong không rõ nguyên nhân

200 triệu đồng

Các khoản Trợ cấp:

Trợ cấp nằm viện do tai nạn

500.000 đồng/ngày và tối đa 30 ngày

Trợ cấp trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại

200 triệu đồng và tối đa 60 ngày

Trợ cấp mai táng phí

05 triệu đồng

(*) Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH)/Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) còn hiệu lực, BIC chi trả độc lập theo từng GCNBH nhưng tổng số tiền chi trả cho các GCNBH không vượt quá giới hạn tối đa của các Quyền lợi bảo hiểm chính tại bảng trên.

Thời gian yêu cầu tham gia bảo hiểm

- Thời gian tham gia bảo hiểm: theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm.
- Thời hạn bảo hiểm của 01 GCNBH tối đa là 01 năm (365 ngày) bao gồm cả ngày đầu và ngày cuối.

Hồ sơ đăng ký

- Khách hàng kê khai thông tin đầy đủ trên Biểu mẫu “Giấy yêu cầu bảo hiểm BIC Bình An” theo quy định của BIC.
- Không yêu cầu thẩm định sức khỏe trước khi tham gia, cấp bảo hiểm ngay sau 1 phút.
(Phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được quy định chi tiết trong nội dung HĐBH/GCNBH).

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline BIC 1900 9456 hoặc đến trực tiếp các PGD BIDV trên toàn quốc, hoặc các Tổ chức tín dụng liên kết với BIC để được tham gia bảo hiểm với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, hiện đại qua phần mềm Bancassurance trực tuyến.