Tháng 09/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm trọn gói kết hợp tai nạn con người và sức khỏe cho người quản lý doanh nghiệp BIC Bảo An Doanh Nghiệp.

Xem Quy tắc sản phẩm tại đây.