Từ ngày 20/02/2019, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm tai nạn khách du lịch (Travel Care).

Xem thông tin sản phẩm tại đây.