Tháng 07/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.