Tháng 06/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.