Tháng 08/2023, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm học sinh sinh viên.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.