Tháng 8/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm toàn diện học sinh.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.