Tháng 10/2010, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm tiền.

Xem Quy tắc sản phẩm tại đây.