Tháng 12/2021, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm tai nạn người vay vốn.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.