Tháng 11/2010, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam.

Xem Quy tắc sản phẩm tại đây.