Tháng 03/2020, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm lòng trung thực.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.