Tháng 11/2010, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm khách du lịch trong nước.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.