Tháng 11/2010, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm kết hợp con người.

Xem Quy tắc sản phẩm tại đây.