Tháng 09/2019, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm chủ thẻ ngân hàng.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.