Tháng 12/2013, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm bồi thường giải thưởng.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.