Tháng 11/2010, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.