Tháng 03/2022, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm an ninh mạng cá nhân.

Xem thông tin sản phẩm tại đây.