Tháng 09/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai sản phẩm Bảo hiểm sản lượng điện mặt trời.

Xem Quy tắc sản phẩm tại đây.