Sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp là gì?

Đáp: Bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp cho người quản lý – BIC Bình An Doanh Nghiệp là sản phẩm dành riêng Tổ chức vay vốn tại Tổ chức tín dụng gồm hai quyền lợi: 
- Quyền lợi bảo hiểm khoản vay: BIC sẽ thay Tổ chức chi trả toàn bộ số tiền vay vốn còn nợ Tổ chức tín dụng tại thời điểm xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.
- Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: BIC sẽ chi trả chi phí y tế, phẫu thuật, điều trị, trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật và thai sản (bao gồm cả nội trú và ngoại trú) với mức quyền lợi cao.

Tôi có thể tham gia BIC Bình An Doanh Nghiệp quyền lợi chăm sóc sức khỏe nếu không có khoản vay tại Tổ chức tín dụng không?

Đáp: BIC Bình An Doanh nghiệp được thiết kế để bảo vệ khoản vay của Tổ chức và kèm theo là quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người quản lý nên chỉ có thể tham gia bảo hiểm nếu Tổ chức đang vay vốn tại Tổ chức tín dụng.

Tôi là người nước ngoài sở hữu công ty có hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và đang vay vốn tại Tổ chức tín dụng, vậy Công ty tôi có được tham gia bảo hiểm BIC Bình An Doanh nghiệp không?

Đáp: Tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được quản lý bởi người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có thể tham gia bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp.

Tôi có thể đăng ký tham gia bảo hiểm cho tối đa bảo nhiêu người quản lý của doanh nghiệp?

Đáp:Sản phẩm BIC Bình An Doanh Nghiệp không giới hạn số người tham gia bảo hiểm trong cùng một doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổng số tiền bảo hiểm của từng cá nhân người được bảo hiểm không vượt quá số tiền vay vốn của Tổ chức tại Tổ chức tín dụng.

Người quản lý cụ thể là những chức vụ nào có thể tham gia bảo hiểm BIC Bình An Doanh nghiệp?

Đáp: Người quản lý bao gồm:
+ Đơn vị hành chính sự nghiệp: Chi cục trưởng (Phó Chi cục trưởng) và tương đương; Vụ trưởng (Phó Vụ trưởng) và tương đương; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở, Ban, Ngành; Chánh văn phòng (Phó Chánh văn phòng); Trưởng Ban; Trưởng phòng quản lý nhà nước; Cố vấn;… và các chức danh quản lý khác.
+ Doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp: Chủ sở hữu; Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc); Giám đốc (Phó Giám đốc); Giám đốc Khối/Ban (Phó Giám đốc Khối/Ban); Chánh văn phòng (Phó chánh văn phòng) Trưởng phòng; Trưởng Ban; Kế toán trưởng; Hiệu trưởng;… và các chức danh quản lý khác.

Trước khi tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp, Người được bảo hiểm có phải đi khám sức khỏe hoặc trả lời Bảng câu hỏi sức khỏe không?

Đáp: Sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp có thủ tục đơn giản, không yêu cầu Khách hàng phải đi khám sức khỏe hoặc trả lời Bảng câu hỏi sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm.

Giới hạn độ tuổi của sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp là bao nhiêu?

Đáp: Để tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bảo An Doanh Nghiệp, độ tuổi của Người được bảo hiểm phải từ đủ 18 đến 60 tuổi vào ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm và không quá 65 tuổi khi kết thúc bảo hiểm.

Khi nào tôi sẽ nhận được khoản chi trả bảo hiểm?

Đáp: BIC có trách nhiệm xem xét, giải quyết và chi trả bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm hợp lệ.

Trong quá trình tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An Doanh Nghiệp, tôi có thể thay đổi chương trình bảo hiểm được không?

Đáp: Quý Khách hàng lưu ý không thể thay đổi chương trình bảo hiểm trong cùng 1 Hợp đồng bảo hiểm.