An toàn giao dịch, chọn BIC Bảo An Tài Khoản! 

Giới thiệu

Sản phẩm Bảo hiểm An ninh mạng cá nhân BIC Bảo An Tài Khoản là sản phẩm bảo hiểm cho những tổn thất tài chính thiệt hại bởi những rủi ro tấn công an ninh mạng.

Quyền lợi bảo hiểm

Sản phẩm  gồm 3 quyền lợi chính:
- Mua sắm trực tuyến;
- Bảo hiểm gian lận chuyển tiền;
- Trộm cắp danh tính.

Thời hạn bảo hiểm

12 tháng tính từ thời điểm bắt đầu hiêu lực bảo hiểm.

Phạm vi địa lý được bảo hiểm

Toàn thế giới.