Giúp chủ xe an tâm trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Phạm vi bảo hiểm

- TNDS của chủ xe phải bồi thường cho chủ hàng về những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe theo quy định của Bộ Luật dân sự và các quy định của pháp luật trong những trường hợp xe bị: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hỏa hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;

- Những chi phí cần thiết, hợp lý nhằm: ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất thêm cho hàng hóa; bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.

- Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm của BIC.

Mở rộng phạm vi bồi thường

BIC mở rộng phạm vi bồi thường trong trường hợp hàng hóa của chính chủ xe.

Đăng ký tham gia bảo hiểm

Tải Giấy yêu cầu bảo hiểm ô tô của BIC.

Quy tắc bảo hiểm; Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm ô tô

1. Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô và Quy tắc bảo hiểm kết hợp tự nguyện xe ô tô (Ban hành theo Quyết định số 2818/QĐ-PHH ngày 18/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV).
2. Điều khoản bổ sung bảo hiểm vật chất xe ô tô
3. Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện xe ô tô
3.1. Tóm tắt bảo hiểm vật chất xe ô tô
3.2. Tóm tắt bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
3.2. Tóm tắt bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe