Mua bảo hiểm bắt buộc TNDS để tham gia giao thông an toàn và đúng quy định của Pháp luật.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bồi thường bảo hiểm

- Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
- Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Mức trách nhiệm bảo hiểm

- Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
- Về tài sản: tối đa 100.000.000 đồng/vụ tai nạn

Thời hạn bảo hiểm

01 năm; tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

Phí bảo hiểm

Áp dụng theo Phụ lục I Phí bảo hiểm bắt buộc trách dân sự của chủ xe cơ giới đính kèm Thông tư 04/2021/TT-BTC.

Đăng ký tham gia bảo hiểm

Tải Giấy yêu cầu bảo hiểm ô tô của BIC.

Quy định của Nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Quý khách hàng đọc, tải nội dung Quy tắc bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tại:

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP