Giúp bạn an tâm  
khi tham gia giao thông!

Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe ô tô

Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng.

Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe

Người được bảo hiểm được chi trả quyền lợi trong trường hợp bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

Đăng ký tham gia bảo hiểm

Tải Giấy yêu cầu bảo hiểm ô tô của BIC.

Quy tắc bảo hiểm; Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản sản phẩm bảo hiểm ô tô

1. Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô và Quy tắc bảo hiểm kết hợp tự nguyện xe ô tô (Ban hành theo Quyết định số 2818/QĐ-PHH ngày 18/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV).
2. Điều khoản bổ sung bảo hiểm vật chất xe ô tô
3. Tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện xe ô tô
3.1. Tóm tắt bảo hiểm vật chất xe ô tô
3.2. Tóm tắt bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
3.2. Tóm tắt bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe