Mua bảo hiểm bắt buộc TNDS để tham gia giao thông an toàn và đúng quy định của Pháp luật. 

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe đối với bên thứ ba

- Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
- Về tài sản: tối đa 50.000.000 đồng/vụ tai nạn

Thời hạn bảo hiểm

01 năm; 02 năm; 03 năm

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm áp dụng cho 01 năm (đã bao gồm VAT):

- Mô tô 2 bánh:

  + Từ 50cc trở xuống: 60.500 đồng
  + Trên 50 cc: 66.000 đồng

- Xe máy điện: 60.500 đồng 

Quy định của Nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Quý khách hàng đọc, tải nội dung Quy tắc bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tại:

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP