Mua bảo hiểm bắt buộc TNDS để tham gia giao thông an toàn và đúng quy định của Pháp luật. 

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe đối với người thứ ba

- Về người: tối đa 150.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
- Về tài sản: tối đa 50.000.000 đồng/vụ tai nạn

Thời hạn bảo hiểm

01 năm; 02 năm; 03 năm

Phí bảo hiểm

Áp dụng theo Phụ lục I Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đính kèm Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

Quy định của Nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Quý khách hàng đọc, tải nội dung Quy tắc bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tại:

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới