Giúp công chứng viên hoàn toàn an tâm thực hiện tốt công việc chuyên môn của mình.

Người được bảo hiểm

- Người hoặc tổ chức có tên được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Bất kỳ một người nào gia nhập vào tổ chức được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm với tư cách là một công chứng viên có đủ năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Bất kỳ người nào được Người được bảo hiểm thuê để thực hiện hoặc đại diện Người được bảo hiểm thực hiện các hoạt động dịch vụ nghề nghiệp với tư cách là công chứng viên, miễn là các hoạt động này cấu thành một phần thu nhập của Người được bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

- BIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trong hạn mức trách nhiệm bồi thường được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm do hành vi không cố ý, lỗi hoặc thiếu sót do không cần quan trọng hoặc không cố ý được thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
- BIC cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của BIC và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm phải trả một số tiền vượt qua mức trách nhiệm bồi thường của bên thứ 3 thì trách nhiệm của BIC đối với các khoản chi phí, phí tổn đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ giữa hạn mức trách nhiệm bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm với tổng số tiền Người được bảo hiểm phải chi để giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba.