Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm theo một hợp đồng vận chuyển. 

Phạm vi bảo hiểm

- Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ, trực tiếp gây ra cho tài sản thuộc trách nhiệm trông coi, quản lý hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm theo hợp đồng vận chuyển: 
• khi đang ở trên phương tiện vận chuyển trong quá trình vận chuyển thông thường tại bất kì nơi nào trong Phạm vi lãnh thổ được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm này và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm
• khi đang được lưu giữ ở trong kho hoặc các kho khai thác bởi Người được bảo hiểm tại các địa điểm được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm này và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm 
• khi đang trong quá trình xếp và dỡ tại các kho định danh nêu trên và/hoặc tại cơ sở của khách hàng và/hoặc tại bất kỳ cơ sở/địa điểm nào được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm  và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Quá trình xếp dỡ không bao gồm công việc đặt khớp vào vị trí
xảy ra trong Thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến Hoạt động kinh doanh hay Ngành nghề của Người được bảo hiểm như nêu trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Các loại trừ chính

- Loại trừ liên quan đến hàng hóa vận chuyển
- Loại trừ liên quan đến nguyên nhân gây ra tổn thất
- Loại trừ chiến tranh, đình công, phóng xạ hạt nhân
- Loại trừ trách nhiệm theo thỏa thuận theo thời gian, phạt vi phạm hợp đồng
- Loại trừ trách hiệm do rò rỉ, ô nhiễm 

Phí bảo hiểm

- Phí bảo hiểm sẽ được BIC tính toán dựa trên yêu cầu cụ thể của Quý khách hàng. 
- Quý khách hàng vui lòng liên hệ BIC để được báo giá phù hợp. 

Các nội dung cần lưu ý

- Người được bảo hiểm có nghĩa vụ khai báo thông tin trung thực và đầy đủ theo các biểu mẫu của BIC. Việc vi phạm nghĩa vụ khai báo sẽ khiến hợp đồng bảo hiểm không có hiệu lực.
- Dịch vụ bảo hiểm sẽ chỉ có hiệu lực khi yêu cầu bảo hiểm đã được BIC chấp thuận bằng văn bản.