Giúp Quý Khách hàng thêm an tâm khi tàu hành thủy.

Đối tượng bảo hiểm

Những tàu thuyền tham gia hoạt động tuyến thủy nội địa và không thay đổi trong thời gian tham gia bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho chủ tàu nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã ghi trên hợp đồng trong các trường hợp sau:
- Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra;
- Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, di chuyển xác tàu, thuyền được bảo hiểm bị đắm;
- Chi phí ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;
- Chi phí tố tụng, tranh chấp khiếu nại về trách nhiệm dân sự;
- Chi phí thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu;
- Lương và phụ cấp lương hoặc trợ cấp thuyền viên trong khi tàu tổn thất toàn bộ;
- Trách nhiệm khi làm thiệt hại cầu cảng, đê, đập, kè cống, bè mảng, giàn đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.
- Trách nhiệm khi làm bị thương hoặc thiệt mạng, tài sản của người thứ ba khác.
- Hàng hóa, tài sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm. Loại trừ hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên.
- Trách nhiệm đâm va.


Mở rộng và thu thêm thêm phí khi bảo hiểm cho (chỉ khi ghi rõ trong đơn/hợp đồng bảo hiểm):
- Chi phí do cứu sinh mạng trên biển, khi không đòi được từ người thứ ba.
- Tàu đâm va với tàu cùng chủ hoặc cùng quyền quản lý.
- Xếp dỡ hàng sang tàu khác hoặc từ tàu khác sang tàu được bảo hiểm.
- Bảo hiểm TNDS chủ tàu đối với tàu lai kéo.
- Bảo hiểm TNDS chủ tàu bao gồm hàng hóa người thứ ba.