Bảo vệ con tàu của Quý Khách hàng trong quá trình hành thủy.

Đối tượng bảo hiểm

Những tàu thủy của Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tàu thủy tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến thủy nội địa.

Phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ bồi thường tổn thất, thiệt hại của tàu khi tàu tham gia một trong 2 điều kiện bảo hiểm dưới đây:
Điều kiện A - Mọi rủi ro thân tàu:
- Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước;
- Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đá, công trình đê, đập, kè, cầu cảng;
- Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc nơi cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu, thuyền;
- Vứt bỏ tài sản khỏi tàu, thuyền trong trường hợp cần thiết và hợp lý;
- Mất tích;
- Động đất, sụt lở, núi lửa phun;
- Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh;
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;
- Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra giám định bình thường không thể phát hiện được;
- Sơ suất của thuyền bộ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa.
- Chi phí hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng đã được BIC đồng ý trước;
- Chi phí kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm;
- Chi phí đóng góp tổn thất chung;
- Chi phí kiểm tra đáy tàu thuyền sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.
Điều kiện B - Tổn thất toàn bộ thân tàu
- Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước;
- Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đá, công trình đê đập, kè, cầu cảng;
- Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu, thuyền;
- Mất tích;
- Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh;
- Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh;
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu, thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;
- Sơ suất của thuyền bộ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa.
- Chi phí hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng đã được BIC đồng ý trước;
- Chi phí kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm/STBH là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó. Thông thường STBH thân tàu chính là giá trị thực tế của con tàu (bao gồm giá trị của phần thân vỏ, máy móc, trang thiết bị hàng hải) tại thời điểm tham gia bảo hiểm.