Giải pháp bảo vệ cho thân tàu và máy móc đang đóng tại xưởng của nhà thầu đóng tàu.

Đối tượng bảo hiểm

Thân tàu và máy móc đang đóng tại xưởng của Người đóng tàu và Nhà thầu phụ được bảo hiểm trong phạm vi cảng hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu và Nhà thầu phụ và trong quá trình vận chuyển giữa những địa điểm đó.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm đóng tàu chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất đối với các trường hợp sau:
- Bảo hiểm mọi rủi ro gây ra tổn thất hoặc thiệt hại đối với đối tượng bảo hiểm, bao gồm chi phí sửa chữa, thay thế hoặc làm lại bất kỳ bộ phận nào có khuyết tật buộc phải loại bỏ do phát hiện có ẩn tỳ. Trong mọi trường hợp bảo hiểm này không bảo hiểm chi phí hàn lại các mối hàn hỏng;
- Trong trường hợp hạ thủy tàu không thành công, Người bảo hiểm chịu mọi chi phí phát sinh sau này để hoàn thành việc hạ thủy;
- Bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại của tàu gây ra bởi rủi ro ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm trực tiếp gây ra bởi hư hỏng của tàu mà Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm;
- Bồi thường những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra, phát sinh do lỗi thiết kế của bất kỳ bộ phận hay những bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm;
- Bồi thường thiệt hại đối với các trách nhiệm đâm va trong khi hành thủy;
- Bảo hiểm đóng tàu bảo hiểm cho trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I).

Giá trị bảo hiểm

Giá trị bảo hiểm thông thường là giá trị chính thức của hợp đồng gia công đóng mới tàu.

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm đóng tàu được ghi cụ thể trên Hợp đồng/Đơn bảo hiểm đóng tàu. Thời hạn bảo hiểm dự kiến được tính từ lúc bắt đầu khởi công/đặt ky tàu đến khi bàn giao tàu.