Giúp thuyền viên và doanh nghiệp thêm an tâm trên mỗi chuyến hải trình.

Đối tượng bảo hiểm

Những thuyền viên thuộc định biên của tàu, thuyền hoạt động trong vùng nội thủy/nội địa có đủ điều kiện và đủ tiêu chuẩn làm việc theo quy định của luật pháp.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho thuyền viên trong trường hợp không may bị chết hay mất tích hay thương tật thân thể gây ra bởi tai nạn bất ngờ hoặc do hành động cứu người, cứu tài sản, chống hành động phạm phát.

Loại trừ bảo hiểm

- Hành động cố ý;
- Ảnh hưởng bởi rượu, bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác;
- Bệnh hoặc chết hoặc bị thương do bệnh tật gây ra;
- Vi phạm pháp luật;
- Do chiến tranh, đình công, bạo động.

Mức trách nhiệm bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm của BIC đối với thương tật, chết hay mất tích của thuyền viên thuộc phạm vi được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trên Đơn/hợp đồng bảo hiểm.