Bảo đảm an toàn cho tàu của Quý Khách hàng trong mỗi chuyến hải trình.

Đối tượng bảo hiểm

Những tàu biển thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế.

Phạm vi bảo hiểm

BIC sẽ có trách nhiệm bồi thường cho tàu khi tà bị tổn thất hay thiệt hại gây ra bởi:
- Hiểm họa của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hành thủy,
- Cháy, nổ,
- Trộm cướp có bạo lực bởi những người ngoài tàu,
- Vứt hàng xuống biển,
- Cướp biển,
- Va chạm với phương tiện chuyên chở trên bộ, trang thiết bị của cảng,
- Động đất, núi lửa phun hay sét đánh,
- Tai nạn trong khi bốc dỡ hoặc chuyển dịch hàng hoá hay nhiên liệu.
- Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc hoặc thân tàu,
- Bất cẩn của Thuyền trưởng, Sĩ quan, Thủy thủ hay Hoa tiêu,
- Bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu với điều kiện họ không phải là Người được bảo hiểm theo bảo hiểm này,
- Manh động của Thuyền trưởng, Sĩ quan hay Thủy thủ,
- Va đụng với máy bay, máy bay trực thăng hay các vật tương tự, hoặc các vật rơi từ đó.

Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm/STBH là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó. Thông thường STBH thân tàu chính là giá trị thực tế của con tàu (bao gồm giá trị của phần thân vỏ, máy móc, trang thiết bị hàng hải) tại thời điểm tham gia bảo hiểm.