Bồi thường cho doanh nghiệp trong trường hợp mất lợi nhuận kinh doanh và các chi phí cố định gây ra bởi những thiệt hại vật chất được bảo hiểm.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm cháy hoặc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản tại BIC và có nhu cầu tham gia bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh.

Đối tượng được bảo hiểm

Tổn thất Lợi nhuận gộp do giảm doanh thu và tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn bồi thường.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

- Khi xảy ra rủi ro, doanh nghiệp sẽ được BIC bồi thường cho số tiền thiệt hại phát sinh do:
+ Sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ trong lúc tài sản chưa được khôi phục sau tổn thất (do thời gian cần thiết xây mới, sửa chữa nhà xưởng, mua/nhập máy móc thiết bị...)
+ Một số chi phí cố định vẫn phải giữ nguyên cho dù doanh số giảm (lương nhân viên, tiền thuê trụ sở, nhà xưởng)
+ Chi phí tạm thời bổ sung (thuê tạm nhà xưởng khác để sản xuất, cất giữ thiết bị vào nơi an toàn, chi phí nhân viên làm thêm ngoài giờ...)
- BIC sẽ bồi thường cho những loại tổn thất trên, giúp doanh nghiệp của quý khách bảo toàn doanh số, lợi nhuận cũng như vị thế trên thị trường mặc dù tổn thất xảy ra.