Giải pháp hữu hiệu nhất nhằm tránh mọi tổn thất về cháy, nổ.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục 1, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP).

Đối tượng được bảo hiểm

Tài sản là nhà, công trình kiến trúc, máy móc thiết bị, hàng hoá được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc sẽ bồi thường cho quý khách tổn thất hoặc thiệt hại do cháy, sét đánh, nổ gây ra cho tài sản được bảo hiểm cũng như các thiệt hại gây ra trong quá trình dập tắt đám cháy.