An tâm tận hưởng cuộc sống trước những rủi ro, tai nạn bất ngờ. 

Đối tượng bảo hiểm

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam có độ tuổi từ 1 đến 65 tuổi (trừ người bị mắc bệnh tâm thần, phong; người đang bị tàn phế hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; người đang trong thời gian điều trị thương tật).

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Chương trình A

Chương trình B

Chương trình C

Chết hoặc thương tật toàn bộ/bộ phận vĩnh viễn

50.000.000

100.000.000

200.000.000

Chi phí y tế

20.000.000

30.000.000

40.000.000

Hỗ trợ thu nhập khi nằm viện/ngày

(tối đa 60 ngày/năm)

20.000

30.000

40.000

(Đơn vị: VNĐ)

Phí bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Chương trình A

Chương trình B

Chương trình C

Chết hoặc thương tật toàn bộ/bộ phận vĩnh viễn

90.500

181.000

362.000

Chi phí y tế

315.000

472.000

630.000

Hỗ trợ thu nhập khi nằm viện/ngày

(tối đa 60 ngày/năm)

15.000

22.000

30.000

Tổng

420.000

675.000

1.022.000

(Đơn vị: VNĐ)