Giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo đảm an toàn cho người lao động.

Đối tượng được tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm tai nạn người lao động của BIC áp dụng với mọi đối tượng làm thuê được gọi là “người lao động” theo nghĩa của Luật Lao động Quy định.

Quyền lợi và phạm vi bảo hiểm

BIC cam kết sẽ bồi thường cho doanh nghiệp toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm đền bù cho người lao động theo Luật lao động của Việt Nam trong các trường hợp rủi ro xảy ra với người lao động do tai nạn lao động gây ra hoặc do bệnh nghề nghiệp dẫn đến phát sinh trong thời gian thuê mướn lao động. Cụ thể:
- Chi phí y tế (bao gồm các chi phí nằm viện) theo Số tiền bảo hiểm do doanh nghiệp lựa chọn.
- Toàn bộ lương thuần hàng tháng trong thời gian điều trị y tế (giới hạn thời gian do doanh nghiệp lựa chọn).
- Trong trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (từ 81% trở lên): 30 tháng lương (hoặc nhiều hơn tuỳ theo lựa chọn của doanh nghiệp) nếu không phải là lỗi của nạn nhân; 12 tháng lương (hoặc nhiều hơn tuỳ theo lựa chọn của doanh nghiệp), nếu nạn nhân gây ra lỗi trong vụ tai nạn đó.
- Trong trường hợp thương tật bộ phận và vĩnh viễn (từ 80% trở xuống): Bồi thường theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm chính.