Bảo hiểm nồi hơi của BIC sẽ mang lại sự an tâm cho Quý Khách hàng khi không may có tổn thất xảy ra.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các chủ doanh nghiệp, chủ thầu, chủ sở hữu tài sản, người cho thuê.

Đối tượng được bảo hiểm

Các thiết bị nồi hơi, bình áp lực, bình chứa:
- Nồi hơi: Được hiểu là bất kỳ một thùng kín được đốt nóng hay một hệ thống thùng kín được nối với nhau bằng ống dẫn trong đó hơi được sinh ra dưới áp suất.
- “Bình chứa” được hiểu là thùng kín không được đốt nóng và chịu sức ép của hơi hay áp suất không khí.

Quyền lợi bảo hiểm

BIC sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:
- Thiệt hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm kèm theo và các tài sản khác của Người được bảo hiểm;
- Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với Thiệt hại cho tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm;
- Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với thương tật (dù tử vong hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm, gây ra bởi và chỉ do nổ hay sập đổ trong qua trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.