Tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày 29/10/2020 để chi trả cổ tức năm 2019

08:52 CH @ Thứ Bảy - 06 Tháng Mười Một, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông bản tóm tắt nội dung sổ cổ đông chốt ngày 29/10/2020 để chi trả cổ tức năm 2019.

Xem bản tóm tắt tại đây.