Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

04:19 CH @ Thứ Năm - 04 Tháng Ba, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2021 và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Xem thông báo tại đây.