Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2021

03:22 CH @ Thứ Tư - 10 Tháng Ba, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2021.

Xem thông báo tại đây.