Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

05:28 CH @ Thứ Năm - 11 Tháng Tám, 2022

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

Xem thông báo tại đây.