Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06:19 CH @ Thứ Sáu - 17 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xem thông báo tại đây.