Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01:58 CH @ Thứ Hai - 01 Tháng Ba, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xem thông báo tại đây.