Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát BIC

05:54 CH @ Thứ Năm - 06 Tháng Tư, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

Xem thông báo tại đây.