Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2021

03:02 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Ba, 2021

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BIC năm 2021.

Xem thông báo tại đây.

Tải Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên BIC năm 2021 tại đây.