Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

04:20 CH @ Thứ Ba - 14 Tháng Ba, 2023

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xem thông báo tại đây.